TEAM ISRAEL

BALL HOCKEY ISRAEL:

 

COUNTRY ENTRY TO WBHF LOGO FLAG ORGANISATION
ISRAEL 2016   ISRAEL BALL HOCKEY CLUB

 


STATISTIC OF TEAM ISRAEL:

1 TUE. SEP 20, 2016 LOSS
CZECHIA
JCP-1 0 3 9 -6 30  3:9
27 WED. SEP 21, 2016 LOSS
TEAM ASIA
JCP-2 0 1 7 -6 36  1:7
32 THU. SEP 22, 2016 LOSS
PAKISTAN
JCP-3 0 2 9 -7 33  2:9
41 THU. SEP 22, 2016 LOSS
IRELAND
JCP-2 0 5 12 -7 30  5:12
47 THU. SEP 22, 2016 LOSS
CANADA
JCP-1 0 0 9 -9 0  0:9
61 FRI. SEP 23, 2016 LOSS
PAKISTAN
JCP-1 0 4 9 -5 90  4:9